عاشق که می شوی...

می گویند عاشق ک میشوی نباید ب معشوقت برسی تا معنی عشق کامل شود...فراق و دوری عشق را معنا میکند وگرنه وصال زندگی روزمره را می سازد و روزمرگی بی تفاوتی و حتی نفرت را به همراه دارد...عشق اگر روزی ب وجود آید ارزشمند است ...چون راهی است برای آنکه ب عشق خداوند متصل گردیم...درغیر اینصورت مانند برکه ای درجایی می گندد...باید جاری بود مثل رودخانه...از مسیرهای پیچ در پیچ گذر کرد و ترانه خوان به دریا رسید...

/ 0 نظر / 28 بازدید